Lijstje van vogelwaarnemingen

fuut
aalscholver
roerdomp
blauwe reiger
zwarte ooievaar
ooievaar
knobbelzwaan
krakeend
wilde eend
slobeend
brilduiker

wespendief
zeearend
slangenarend
bruine kiekendief
sperwer
buizerd
schreeuwarend
torenvalk
boomvalk

patrijs
kwartelkoning
kraanvogel
meerkoet

bontbekplevier
goudplevier
kievit
regenwulp
wulp
tureluur
groenpootruiter
witgatje
bosruiter
kokmeeuw
zilvermeeuw
stormmeeuw
dwergmeeuw
grote mantelmeeuw
visdiefje
noordse sterm
dwergstern

houtduif
koekoek
gierzwaluw

grote bonte specht
middelste bonte specht
kleine bonte specht

kuifleeuwerik
veldleeuwerik

oeverzwaluw
boerenzwaluw
huiszwaluw

graspieper
gele kwikstaart
witte kwikstaart
winterkoninkje
roodborstje
noordse nachtegaal
zwarte roodstaart
paapje
merel
kramsvogel

sprinkhaanzanger
snor
rietzanger
bosrietzanger
kleine karakiet
grote karekiet
spotvogel
grasmus
tuinfluiter
zwartkopje
fluiter
tjiftjaf
fitis
matkopmees
koolmees

grauwe vliegenvanger
kleine vliegenvanger
boomklever
wielewaal
grauwe klauwier
klapekster
gaai
ekster
kauw
bonte kraai
raaf

spreeuw
huismus
vink
groenling
puttertje
sijsje
kneu
kruisbek
roodmus
geelgors
ortolaan